Od 25.5.2018 je v SR účinný zákon č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov, ktorý nahradil starší zákon č. 122/2013. SR sa pri jeho vypracovaní riadila všeobecným nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 a v lehote 2 rokov od účinnosti nariadenia, implementovala nariadenie do hore  právneho predpisu.

Tento dokument obsahuje informácie, týkajúce sa účelu spracúvania, podmienok získavania, samotného spracovania, poskytovania osobných údajov, príjemcov, prenosu osobných údajov ako aj o právach dotknutých osôb (fyzických osôb, právnických osôb), ktorých osobné údaje sú spracúvané prevádzkovateľom spoločnosťou Esmero s.r.o. .

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov dodržiava zásadu zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti, zásadu obmedzenia účelu, zásadu minimalizácie údajov a minimalizácie uchovávania údajov ako aj zásadu správnosti a v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. Zákona o ochrane osobných údajov, (ďalej ako, ,,Zákon“), v mieste sídla spoločnosti v počítači a aj manuálnym spôsobom v listinnej podobe. Počítač je zabezpečený heslom a dôležité adresáre súborov sú chránené. Listinné dokumenty sú úložné tak, aby nedošlo k strate alebo k ich odcudzeniu.

Spracúva a uchováva tieto osobne údaje zákazníkov, každý z nich je v zmysle Zákona Dotknutá osoba:

 • meno a priezvisko konateľa alebo živnostníka,

 • IČO, DIČ, DIČ  DPH a názov obchodnej spoločnosti, vykonávajucej činnosti, ktoré sú predmetom činnosti zapísaných v Obchodnom registri, alebo

 • obchodný názov spoločnosti vykonavájucej živnostenské činnosti,

 • meno a priezvisko fyzickej osoby, nepodnikateľa,

 • adresu trvalého pobytu,

 • e-mailovú adresu a telefónne číslo,

 • e-mailovú komunikáciu, informácie a podklady poskytnutými zákazníkmi,

 • IBAN číslo účtu,

A to za účelom dohodnutia objednávky, uzavretia zmluvy o diele, poskytovania služieb, pre potreby poštového alebo telefonického styku a v súlade so Zákonom a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov, čím aj spoločnosť‘ Esmero s.r.o., ako prevadzkovateľ podľa úst. § 19 Zákona poskytuje identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa.

 

Aké sú práva Dotknutej osoby?

Každá dotknutá osoba má

 • právo získať‘ od prevádzkovateľa potvrdenie o tom či sa spracúvajú osobne údaje, ktoré sa jej týkajú.

 • právo získať‘ prístup k týmto osobným údajom, a to v zmysle úst. § 21 Zákona

 • získať‘ od prevádzkovatera informáciu o tom, či spracúva jej osobne údaje a má právo na prístup k údajom, ktoré sa jej týkajú,

 • právo žiadať, aby prevádzkovateľ opravil alebo ich zmenil, a to zmysle úst. § 22 Zákona,

 • právo žiadať‘ prevádzkovateľa o výmaz jej osobných údajov, a to v zmysle úst. § 23 Zákona,

 • právo namietať‘ proti spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov jej konkrétnej situácie, a to v zmysle úst.§ 27 ods. 2 Zákona,

 • právo v prípade pochybnosti o tom, že prevádzkovateľ nedodržiava svoje povinnosti ohľadne spracúvania a ochrany jej osobných údajov, obrátiť‘ sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Iné dôležité informácie.

Ak ktorýkoľvek náš zákazník, to je aj potenciálny zákazník, ktorý sa len rozhoduje medzi ponukami spoločnosti, ktoré ponúkajú podobný predmet zmluvy o diele a služby spojené s predmetom diela, navštívi našu webovú stránku, má právo nesúhlasiť‘ so zberom údajov cookies. Proti zberu údajov cookies na webovej stránke www.esmerozimnezahrady.sk, má možnosť‘ poslať‘ námietku na e-mailovú adresu prevádzkovateľa info@esmero.sk. Na námietku odpovieme.

V každom modernom internetovom prehliadači má návštevník našej webovej stránky možnosť‘ použiť‘ anonymný režim, tzv. režim inkognito, v ktorom sa počas prehliadania internetu uložené cookies automaticky vymažú po zatvorení okien prehliadača spustených v tomto režime.

Návštevník našej webovej stránky si môže kedykoľvek cookies vo svojom prehliadači vymazať alebo ich ukladanie v nastaveniach prehliadača jednoducho zakázať.  Postupy pre internetové prehliadače: Google Chromé, Internet Explorer, Mozilla  Firefox, Microsoft  Edge, Opera alebo, Šafári, platné od 21. 12. 2019.

Aké sú naše povinnosti?

 • Previesť‘ opravu nesprávnych osobných údajov alebo doplniť‘ neúplné osobné údaje Dotknutej osoby v zmysle úst. § 22 Zákona bez zbytočného odkladu, to je v priebehu maximálne 5 až 7 dní a informovať‘ Dotknutú osobu o oprave osobných údajov, ak to Dotknutá osoba podľa úst. § 23 ods. 2 požaduje, a to bezodkladne, v priebehu maximálne 5 až 7 dní.

 • Vymazať‘ osobné údaje, ak si Dotknutá osoba v zmysle úst. § 23. ods. 2  uplatnila právo na výmaz a informovať‘ Dotknutú obe o vymazaní osobných údajov, ak to Dotknutá osoba pod+a úst. § 23 ods. 2 požaduje, a to bezodkladne, v priebehu maximálne 5 až 7 dní.

 • Nespracovávať‘ ďalej osobne údaje na účel priameho marketingu, ak Dotknutá osoba podľa úst. § 27 Zákona namieta na spracovanie jej osobných údajov na účel priameho marketingu, vrátane profilovania rozsahu, v akom s priamym marketingom súvisí.

 • Oznámiť‘ výmaz osobných údajov Dotknutej osobe, ak nás o to výslovne požiada, a to formou ktorou nám svoju žiadosť‘ o výmaz poslala.

 • Spracúvať, chrániť‘ osobné údaje a nezdieľať‘ ich s treťou stranou.

 • Spracúvať‘ osobné údaje na základe vyjadreného súhlasu Dotknutej osoby so spracovaním jej osobných údajov na konkrétny účel a podľa úst. § 13 Zákona.

 • Prijať‘ technické a organizačné opatrenia, ktoré zabezpečujú preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov vykonávame v súlade so Zákonom a ktoré zaručujú štandardnú ochranu osobných údajov v zmysle Zákona.

 • Zabezpečiť‘ spracovanie osobných údajov len na konkrétny účel, na minimalizáciu množstva získaných osobných údajov a rozsahu ich spracovania, doby uchovávania a dostupnosti osobných údajov.

 • Zamedziť‘ sprístupnenie k osobným údajom neobmedzenú počtu fyzických osôb.

 • Zamedziť‘ zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu osobných údajov, a to v celom reťazci, od vloženia e-mailovej adresy, až po vymazanie osobných údajov po uplynutí platnosti súhlasu, alebo doby obdobia uchovávania osobných údajov podľa Zákona a nutných pre splnenie zmluvy o diele.

 • Uchovávať‘ v listinnej podobe zmluvy so zákazníkmi, objednávky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých jednotlivých zmlúv a v ktorých sú spracúvané osobné, získané od Dotknutej osoby po dobu 10 rokov od platnosti a účinnosti predmetnej zmluvy.

 • Rešpektovať‘ ustanovenie § 10 Zákona, ktoré ukladá uchovávať‘ osobne údaje Dotknutej osoby vo forme, ktorá umožní identifikáciu Dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, a to aj na účel archivácie.

 • Spĺňať všetky zákonné povinnosti, ktoré Zákon ustanovuje.

 • Spĺňať informačnú povinnosť‘ voči svojim zákazníkom, Dotknutej osobe.

 • Umožnit‘ svojim zákazníkom výkon ich práv podľa Zákona ako Dotknutej osobe.

 • Informovat‘ Úrad na ochranu osobných údajov v prípade krádeže, straty alebo neoprávneného prístupu k osobným údajom našich zákazníkov.

 • Zachovávať‘ mlčanlivosť‘ o osobných údajoch, ktoré spracovávame, a to aj po ukončeného spracovania osobných údajov.

 • Nespracúvať‘ osobitné kategórie osobných údajov, ktoré vymedzuje úst. § 16 ods.1 Zákona a ktorých spracúvanie je v zmysle Zákona zakázané.